Лиценцирани осигурителни брокери

Јасмина Маџороска Сотирова

број на лиценца 12-1/380/2
20.10.2008

Ѓеорги Трајчев

број на лиценца 09-2672/2
06.12.2010